DESPRE ID

1. Ce este Învatamântul la Distanta (ID)?

Învatamântul la distanta este o forma moderna de educatie, folosita cu succes în Europa, America de Nord, Asia, Australia, care ofera pregatire pentru o gama larga de cursanti, proveniti dintr-o varietate de domenii. Un raport recent arata ca, un numar semnificativ de manageri îsi perfectioneaza aptitudinile profesionale, folosind cursurile si tehnicile învatamântului la distanta si, acest fenomen are o tendinta de crestere continua. 
De asemenea, învatamântul la distanta îi ajuta pe cursanti sa învete cum sa învete într-un mediu modern, aflat sub emblema informaticii si a comunicatiilor si îi încurajeaza sa priveasca studiul ca pe un proces continuu – aceasta fiind în fapt, o lectie importanta pentru toti.

Într-o abordare generala, învatamântul la distanta poate fi definit ca o forma de studiu care se desfasoara “departe” de sursa de învatare. Materialele de instruire si autoinstruire sunt de regula însotite de unele facilitati acordate cursantilor, care pot include:

 • Accesul la un tutor (îndrumator, consultant) pentru coordonarea învatarii si pentru asimilarea cunostintelor prin intermediul testelor de evaluare.
 • Asistenta administrativa si logistic-informationala , din partea unui departament special, care asigura derularea pregatirii si interfata cu cadrele didactice.

2. Învatamântul la Distanta (ID) – De ce ? Cum ? Pentru cine ?

De ce ID?

Într-o societate aflata într-o permanenta dinamica, componenta educationala are un rol primordial, atât în procesul de formare initiala (ciclul de licenta), cât si pentru formarea continua (perfectionare/specializare). De aceea, pentru ambele situatii sistemul modern de instruire a fost orientat în directia dezvoltarii unor noi alternative, care depasesc paradigmele traditionale ale învatamântului legate de timpul si locul de desfasurare al cursurilor. 
Învatamântul la distanta ofera cursantilor un proces flexibil de instruire, de acumulare si aprofundare a cunostintelor, având o serie de particularitati cum ar fi:

 • structura specifica a materialelor de studiu;
 • întrebari de evaluare si teme de control la sfârsitul fiecarei sesiuni de studiu;
 • sprijinul unui tutor (cadru consultant) pe module de curs.

Spre deosebire de programele de învatamânt fara frecventa, învatamântul la distanta a fost conceput special sa ia în considerare o serie de factori sociali, educationali si psihologici, care intra în joc în momentul în care studentii opteaza pentru aceasta forma de pregatire, având în plus si facilitati care îi ajuta sa aprofundeze cunostintele.

Ca proces activ si solicitant, care necesita o atitudine pozitiva din partea celui care-l urmeaza, învatamântul la distanta se bazeaza prioritar pe motivatia personala a cursantului, materializata în:

 • Stabilirea unor obiective pozitive, realiste, care sa creeze sentimentul realizarii.
 • Definirea unui mod de lucru „împreuna cu materialele de studiu, nu împotriva lor”.
 • Însusirea ideii ca, învatarea este un proces evolutiv.

Cum se desfasoara ID?

Învatamântul la distanta în Academia de Studii Economice din Bucuresti se bazeaza pe un proces centrat pe formatori (cadre didactice) care coordoneaza si controleaza materialele de studiu si ritmul de învatare, modalitate specifica formarii de baza din primul ciclu universitar.

Anul universitar este format din 2 semestre, cu o durata de 14 saptamâni fiecare, structurate astfel:

 • 7 saptamâni de activitati didactice (tutoriale, teme de control si activitati aplicative asistate), împartite în doua perioade de 3 saptamâni si respectiv 4 saptamâni;
 • 7 saptamâni de pregatire individuala.

Evaluarea cursantilor

 • pentru disciplinele prevazute în planul de învatamânt cu verificare pe parcurs se programeaza 2(doua) teste de verificare în orele aferente temelor de control (TC) sau activitatilor aplicative asistate (AA);
 • pentru disciplinele prevazute cu colocviu, acesta este programat în ultima sedinta de activitati aplicative asistate;
 • pentru disciplinele prevazute cu examen (câte 4 discipline în fiecare semestru) este programata câte o sesiune de examen de 3 saptamâni, la sfârsitul fiecarui semestru;
 • pentru disciplinele la care s-a absentat sau nu s-a promovat (verificare pe parcurs, colocviu, examen) se organizeaza o sesiune de reprogramare conform graficului activitatilor didactice, pentru care se va achita o taxa de examinare/disciplina, stabilita de Senatul A.S.E.

Organizarea activitatii didactice pentru programele de studiu ID

 1. Activități de tutorat (AT): 
  • Se desfasoara cu prezenta în campus sau online, prin platforme informatice și evaluare pe parcurs de tip teme de control (TC) recomandabil prin platforme informatice în sistem online asincron, echivalentul orelor de seminar de la forma de învățământ cu frecvență. Aceste activități se organizează pe grupe/subgrupe.
  • Potrivit specificului educatiei la distanta, în cadrul acestei activitati, se dezbat diverse problematici din continutul disciplinei, se rezolva studii de caz, se discuta posibile exemple de subiecte de examen. Pentru asigurarea eficacitatii procesului de învatare, coordonatorul de disciplina are responsabilitatea elaborarii suportului de curs în tehnologie ID si a postarii acestuia pe platforma online, la începutul semestrului în care este prevazuta disciplina. 
  • Orele de AT se programeaza în orar, în perioadele prevazute în Graficul activitatilor pentru programele de licenta – învatamânt la distanta 
 2. Teme de control (TC)
  • Se desfasoara integral pe platforma online. Cadrul didactic propune studentilor spre rezolvare, diferite teme, pe care acestia au obligatia sa le transmita tot în format digital. 
  • Fiecare tema de control se identifica prin titlu si timpul alocat rezolvarii ei 
  • Desfasurarea TC presupune comunicarea bidirectionala student – cadru didactic pe toata durata semestrului. 
  • Coordonatorul de disciplina stabileste prin Fișa disciplinei, ponderea TC în nota finala. 
  • Coordonatorul de disciplina stabileste prin Calendarul disciplinei programarea orelor de TC, cu precizarea titlului si a datelor calendaristice în care este prevazuta desfasurarea lor. 
  • Orele de TC se organizează pe grupe/subgrupe.
 3. Activitati aplicative asistate (AA)
  • Se desfasoara de regulă, cu prezenta în campus, dar și online pe platforma informatică, în perioadele programate în Graficul activitatilor pentru programele de licenta – învatamânt la distanta.
  • Aceste activități reprezintă echivalentul orelor de laborator, proiect sau practica de specialitate de la forma de învățământ cu frecvență.
  •  Cadrul didactic poate apela la resurse de învatare suplimentare suportului de curs (prezentari video, audio, CD-uri etc).
  • Orele de AA se organizează pe grupe/subgrupe.

Evaluarea cunostintelor

 • Potrivit metodologiei ARACIS, sistemul de evaluare a cunostintelor pentru promovarea disciplinelor include proceduri de evaluare formativă șevaluare finala 
 • Evaluarea formativă se realizează în sistemul de tutorat prin teste de autoevaluare și lucrări de verificare, precum și în cadrul întâlnirilor directe față în față.
 • Studenții sunt informați prin fișele disciplinelor asupra naturii evaluărilor formative, ponderea acestora în nota finală și relația lor cu rezultatele învățării.
 • Evaluarea finală se realizează în sesiuni programate semestrial prin examene, colocvii sau probe practice, desfășurate obligatoriu în prezența coordonatorului de disciplină și a tutorilor sau cadrelor didactice care au desfășurat activități didactice aplicative.

ATENTIE!

Standardele specifice privind evaluarea externă a calității programelor de studii universitare la formele de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/09/1.-Standardele-ID-si-IFR-FINALA-20-sept.-20-v2.pdf

Scroll to top