Despre ID

1. Ce este Învatamântul la Distanta (ID)?

Învatamântul la distanta este o forma moderna de educatie, folosita cu succes în Europa, America de Nord, Asia, Australia, care ofera pregatire pentru o gama larga de cursanti, proveniti dintr-o varietate de domenii. Un raport recent arata ca, un numar semnificativ de manageri îsi perfectioneaza aptitudinile profesionale, folosind cursurile si tehnicile învatamântului la distanta si, acest fenomen are o tendinta de crestere continua. 
De asemenea, învatamântul la distanta îi ajuta pe cursanti sa învete cum sa învete într-un mediu modern, aflat sub emblema informaticii si a comunicatiilor si îi încurajeaza sa priveasca studiul ca pe un proces continuu – aceasta fiind în fapt, o lectie importanta pentru toti.

Într-o abordare generala, învatamântul la distanta poate fi definit ca o forma de studiu care se desfasoara “departe” de sursa de învatare. Materialele de instruire si autoinstruire sunt de regula însotite de unele facilitati acordate cursantilor, care pot include:

 • Accesul la un tutor (îndrumator, consultant) pentru coordonarea învatarii si pentru asimilarea cunostintelor prin intermediul testelor de evaluare.
 • Asistenta administrativa si logistic-informationala , din partea unui departament special, care asigura derularea pregatirii si interfata cu cadrele didactice.

2. Învatamântul la Distanta (ID) – De ce ? Cum ? Pentru cine ?

De ce ID?

Într-o societate aflata într-o permanenta dinamica, componenta educationala are un rol primordial, atât în procesul de formare initiala (ciclul de licenta), cât si pentru formarea continua (perfectionare/specializare). De aceea, pentru ambele situatii sistemul modern de instruire a fost orientat în directia dezvoltarii unor noi alternative, care depasesc paradigmele traditionale ale învatamântului legate de timpul si locul de desfasurare al cursurilor. 
Învatamântul la distanta ofera cursantilor un proces flexibil de instruire, de acumulare si aprofundare a cunostintelor, având o serie de particularitati cum ar fi:

 • structura specifica a materialelor de studiu;
 • întrebari de evaluare si teme de control la sfârsitul fiecarei sesiuni de studiu;
 • sprijinul unui tutor (cadru consultant) pe module de curs.

Spre deosebire de programele de învatamânt fara frecventa, învatamântul la distanta a fost conceput special sa ia în considerare o serie de factori sociali, educationali si psihologici, care intra în joc în momentul în care studentii opteaza pentru aceasta forma de pregatire, având în plus si facilitati care îi ajuta sa aprofundeze cunostintele.

Ca proces activ si solicitant, care necesita o atitudine pozitiva din partea celui care-l urmeaza, învatamântul la distanta se bazeaza prioritar pe motivatia personala a cursantului, materializata în:

 • Stabilirea unor obiective pozitive, realiste, care sa creeze sentimentul realizarii.
 • Definirea unui mod de lucru „împreuna cu materialele de studiu, nu împotriva lor”.
 • Însusirea ideii ca, învatarea este un proces evolutiv.

Cum se desfasoara ID?

Învatamântul la distanta în Academia de Studii Economice din Bucuresti se bazeaza pe un proces centrat pe formatori (cadre didactice) care coordoneaza si controleaza materialele de studiu si ritmul de învatare, modalitate specifica formarii de baza din primul ciclu universitar.

Anul universitar este format din 2 semestre, cu o durata de 14 saptamâni fiecare, structurate astfel:

 • 7 saptamâni de activitati didactice (tutoriale, teme de control si activitati aplicative asistate), împartite în doua perioade de 3 saptamâni si respectiv 4 saptamâni;
 • 7 saptamâni de pregatire individuala.

Evaluarea cursantilor:

 • pentru disciplinele prevazute în planul de învatamânt cu verificare pe parcurs se programeaza 2(doua) teste de verificare în orele aferente temelor de control (TC) sau activitatilor aplicative asistate (AA);
 • pentru disciplinele prevazute cu colocviu, acesta este programat în ultima sedinta de activitati aplicative asistate;
 • pentru disciplinele prevazute cu examen (câte 4 discipline în fiecare semestru) este programata câte o sesiune de examen de 3 saptamâni, la sfârsitul fiecarui semestru;
 • pentru disciplinele la care s-a absentat sau nu s-a promovat (verificare pe parcurs, colocviu, examen) se organizeaza o sesiune de reprogramare conform graficului activitatilor didactice, pentru care se va achita o taxa de examinare/disciplina, stabilita de Senatul A.S.E.

Aspecte privind organizarea activitatii didactice pentru programele de studiu ID ?

 1. Organizarea activitatilor de tip AT (activitati tutoriale), TC (teme de control), AA (activitate aplicativa asistata)
  1. Activitatea tutoriala (AT): 
   – Se desfasoara integral cu prezenta în campus, fiind prevazute cel putin doua întâlniri cu studentii. De asemenea numarul maxim de ore la o singura disciplina este de sase. 
   – Potrivit specificului educatiei la distanta, în cadrul acestei activitati, se dezbat diverse problematici din continutul disciplinei, se rezolva studii de caz, se discuta posibile exemple de subiecte de examen. Pentru asigurarea eficacitatii procesului de învatare, coordonatorul de disciplina are responsabilitatea elaborarii suportului de curs în tehnologie ID si a postarii acestuia pe platforma on line , la începutul semestrului în care este prevazuta disciplina. 
   – Orele de AT se programeaza în orar, în perioadele prevazute în Graficul activitatilor pentru programele de licenta – învatamânt la distanta 
   – Orele de AT se desfasoara la nivel de serie de studenti. 
   – Organizarea AT se face în sistem tutorial care presupune atât întâlniri fata in fata, cât si online ( Anexa la Legea nr.1/2011, art 45 (a) ).
  2. Temele de control (TC): 
   – Se desfasoara integral pe platforma online . Cadrul didactic propune studentilor spre rezolvare, diferite teme, pe care acestia au obligatia sa le transmita tot în format digital. 
   – Fiecare tema de control se identifica prin titlu si timpul alocat rezolvarii ei 
   – Desfasurarea TC presupune comunicarea bidirectionala student – cadru didactic pe toata durata semestrului. 
   – Coordonatorul de disciplina stabileste prin Program analitica , ponderea TC în nota finala. 
   – Coordonatorul de disciplina stabileste prin Calendarul disciplinei programarea orelor de TC, cu precizarea titlului si a datelor calendaristice în care este prevazuta desfasurarea lor. 
   – Orele de TC se desfasoara la nivel de serie de studenti. 
   – Pentru disciplinele la care exista tutore este indicat ca acesta sa interactioneze cu studentii pe platforma online, în cursul orelor de TC.
  3. Activitati aplicative asistate (AA) 
   – Se desfasoara integral cu prezenta în campus , în perioadele programate în Graficul activitatilor pentru programele de licenta – învatamânt la distanta 
   – Numarul de ore de AA din planul de învatamânt de la o disciplina, este alocat fiecarei grupe de studenti. 
   – Continutul didactic al acestui tip de activitate este similar celui de la orele de laborator prevazute în ciclul de licenta de la zi. Cadrul didactic poate apela la resurse de învatare suplimentare suportului de curs (prezentari video, audio, CD-uri etc).
 2. Evaluarea cunostintelor– Potrivit metodologiei ARACIS, sistemul de evaluare a cunostintelor pentru promovarea disciplinelor include proceduri de evaluare continua si evaluare finala 
  – Evaluarea continua se realizeaza de catre cadrul didactic prin sistemul tutorial, fie fata în fata fie online. 
  – Ponderea evaluarii continue în cea finala este stabilita de coordonatorul de disciplina si este mentionata obligatoriu în Programa analitica. 
  – Evaluarea finala se realizeaza în sesiuni programate semestrial si se desfasoara obligatoriu cu prezenta în campus.Pentru disciplinele prevazute cu examen (E) 
  – Examenul se programeaza în perioada de sesiune prevazuta prin Graficul activitatilor pentru programele de licenta – învatamânt la distanta. 
  – Programarea examenelor se face pe toata durata perioadei de sesiune, numarul de zile între doua examene fiind de cel putin doua.Pentru disciplinele prevazute cu probe de verificare (PV) 
  – Se programeza în perioada anterioara intervalului prevazut pentru sesiunea de examene. 
  – Pentru fiecare disciplina se programeza doua probe de verificare, repartizate echilibrat de-a lungul semestrului.Pentru disciplinele prevazute cu colocviu (C) 
  – Se programeza de regula, cu doua saptamâni înainte de începerea sesiunii de examane.

ID – Pentru cine?

Invatamântul la distanta este preponderent destinat persoanelor care – din diverse motive – nu pot participa la cursurile care se desfasoara cu prezenta în campus. 
Audienta tinta careia i se adreseaza aceasta forma de învatamânt include:

 • absolventii de facultate din alte domenii decât cel economic (tehnic, juridic etc);
 • persoanele care sunt implicate într-o activitate profesionala si nu pot urma cursurile cu prezenta în campus;
 • absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;
 • persoane care se afla în proces de reconversie profesionala.

3. Avantajele si dezavantajele procesului de instruire de tip ID

O analiza bazata pe prioritati, a acestei forme de pregatire evidentiaza o serie de avantaje si dezavantaje fata de învatamântul clasic.

Avantajele potentiale: 
a. Timpul alocat deplasarii spre locul de predare poate fi destinat studiului. 
b.. Posibilitatea gradului de întelegere si progres, fara a fi necesara asteptarea punctajelor obtinute la lucrari si teme de control. 
c. Oportunitatea obtinerii unei calificari într-un domeniu, alte variante putând fi imposibile.

Dezavantaje potentiale: 
a. Lipsa contactului direct cu profesori sau colegi pentru clarificarea unor întrebari imediate. 
b. Inadaptarea la o metoda de învatat noua, care nu impune constrângerile clasice referitoare la respectarea unor termene limita de finalizare a lucrarilor. 
c. Necesitatea de a învata singur, prin studiu individual, fara a avea permanent confirmarea ca “esti pe calea cea buna”. 

Scroll to top